Themacafé Thuiszitters

Themacafé Thuiszitters

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Door scholing krijgen zij de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en zo een basis te leggen voor de toekomst. Toch is er in de regio Holland Rijnland, net als elders in het land, een flinke groep thuiszitters. Dit zijn kinderen die langdurig niet naar school gaan. Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) heeft als taak het aantal thuiszittende kinderen te verminderen.

Het RBL organiseert samen met partners het Themacafé Thuiszitters. Het Themacafé is dé plek in de regio waar raadsleden, bestuurders en professionals elkaar ontmoeten.

We willen deze avond met u in gesprek over de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. We besteden aandacht aan passend onderwijs op school, de rol van jeugdhulp en de invloed van gemeenten. Scholen, samenwerkingsverbanden en jeugdhulppartners vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden over hun aanpak bij het tegengaan van thuiszitten. Ook het perspectief van de ouder komt aan bod: hoe is het wanneer je eigen kind thuiszit?

Het programma van het Themacafé Thuiszitters bestaat uit een plenair deel en deelsessies.

Programma

19.30 – 20.00 Plenaire sessie, met o.a.

 • Een ouder van een thuiszitter
 • Fred van Trigt, portefeuillehouder Jeugd Holland Rijnland, bestuurder RBL
 • Henk van Hooff ‘de Delta’
 • Senne Janssen, hoofd Regionaal Bureau Leerplicht


20.10-20.50 en 21.00-21.40 Deelsessies (twee rondes)

Zie hieronder voor een verdere toelichting.

 1. Da Vinci Lammenschans, de Tech+ Klas: hoe halen jongeren in een aangepaste setting op school hun vmbo-diploma.
 2. Curium-LUMC en het ‘Back to School team’: Hoe pakken we schoolweigeringsproblemen aan volgens de geweldloos verzet-methode.
  Deze deelsessie is vol; u kunt zich hier helaas niet meer voor aanmelden.
 3. Fioretti College en het project Samen Zorgen: Een doorlopende lijn van het VMBO naar het MBO in Zorg- en wooncentrum HOZO.
 4. Binnenstebuitentuin en Leo Kannerschool: Geef kinderen die thuis zitten weer een kans door onderwijs toe te voegen aan zorg.
  Deze deelsessie is vol; u kunt zich hier helaas niet meer voor aanmelden.
 5. Samenwerkingsverband primair onderwijs Leiden, Innovatief Dekkend Netwerk: Hoe kan elk kind onderwijs krijgen, al is het maar één uur per week.
  Deze deelsessie is vol; u kunt zich hier helaas niet meer voor aanmelden.
 6. mboRijnland: aanpak thuiszitten op het MBO

 

 • Datum: Woensdag 17 april 2019
 • Tijd: 19:30 – 22:00 uur (19:00 uur inloop)
 • Locatie: De Delta, Da Costastraat 104, Leiden
 •  


Toelichting op de sessies

Deelsessie 1: Da Vinci Lammenschans, de Tech + Klas

Sessieleider: Ivor Bergsma, directeur Da Vinci Lammenschans

De Tech+ klas is een voorziening opgezet door ons samenwerkingsverband om leerlingen die ‘vroeger’ verwezen werden naar de bovenschoolse voorziening De Delta, nu toch op hun eigen school, in een aangepaste setting hun passend vmbo-diploma te laten halen. Het organiseren binnen de eigen school heeft een aantal voordelen voor de leerling en ouders.

In de deelsessie zal de docent en de directeur van Da Vinci het project verder toelichten. De docent zal vanuit de praktijk zijn verhaal vertellen. In deze sessie is vanzelfsprekend veel ruimte voor het gesprek en vraag en antwoord.

 

Deelsessie 2: Curium-LUMC en het ‘Back to School team’

Sessieleider: Rosalie van Tilburg, orthopedagoog LUMC-Curium

Curium-LUMC vertelt over de werkwijze binnen het back2school team. Het back2school team begeleidt kinderen met schoolweigeringsproblemen volgens de geweldloos verzet (NVR) methode. De NVR-methode stelt ouders en opvoeders in staat om een duidelijke, overtuigende en op geweldloos verzet gebaseerde houding aan te nemen tegenover agressief en extreem gedrag van hun kinderen. Deze methode gaat ook uit van een teambenadering en het is daarbij essentieel dat ouders en school consistent handelen. Tijdens de deelsessie zullen we de deelnemers laten kennismaken met het NVR-gedachtegoed en een aantal casussen bespreken waarbij de interventie is ingezet.

 

Deelsessie 3: Samen Zorgen

Sessieleider: Henny Hoekstra, projectleider Samen Zorgen Fioretti College

In het project Samen Zorgen werken het Fioretti College, de gemeente Hillegom, het ROC Nova College en Zorg- en wooncentrum HOZO in Hillegom samen. Zij ontwikkelen in gezamenlijkheid een doorlopende leerlijn vmbo-mbo, gericht op het behalen van een entree-opleiding. Dit biedt leerlingen/studenten de mogelijkheid tot doorstroom in een functiegerichte niveau 2 mbo-opleiding (bbl/bol) binnen HOZO. Het project is een innovatie op het gebied van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en een lokale maatregel tegen voortijdig schoolverlaten.

Deze bijzondere samenwerking is gericht op leerlingen waarbij tijdens de vmbo-schoolloopbaan duidelijk wordt dat ze niet in staat zijn om via de reguliere route een vmbo-diploma te halen, maar gemotiveerd zijn voor contextrijk leren in de praktijk en basale leer- en stagevaardigheden hebben.

Het traject biedt kansen en een perspectief aan jongeren die dreigen uit te vallen, maar heeft ook een positieve bijdrage aan de zorg en het welbevinden van ouderen in Hillegom.

 

Deelsessie 4: Onderwijs bij BinnensteBuitenTuin

Deze deelsessie is vol; u kunt zich hier helaas niet meer voor aanmelden.

Sessieleider: Yonina Hordijk

De Leo Kannerschool VSO Oegstgeest en de BinnensteBuitenTuin hebben een unieke samenwerking gezocht om een brug te slaan tussen onderwijs en zorg en geeft jongeren die thuiszitten weer een kans tot het volgen van onderwijs.

De BinnensteBuitenTuin biedt systeemtherapie & individuele begeleiding voor alle leeftijden en biedt dagbesteding aan een zeer diverse doelgroep met een gezamenlijk component: ze zijn uitgevallen van school en zitten tijdelijk, langdurig, volledig of gedeeltelijk thuis. Op de BinnensteBuitenTuin is een lokaal ingericht in de stijl van de Leo Kannerschool en krijgen leerlingen tussen de 12-18 jaar met een allerlei soortige klachten en problemen weer onderwijs op maat (in combinatie met het dagbestedingsprogramma ). Het niveau van de lessen en ondersteuning sluit aan bij de leerroute die, op dat moment, passend is bij de jongere. Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met de school waarbij de jongere ingeschreven staat. We creëren voor deze jongeren een op maat gemaakte tussenstap om weer terug te keren in het speciaal of het regulier onderwijs.

In de workshop proberen we op een interactieve en ervaringsgerichte wijze een kijkje in de keuken te geven van dit unieke project!

 

Deelsessie 5: Innovatie Dekkend Netwerk.

Deze deelsessie is vol; u kunt zich hier helaas niet meer voor aanmelden.

Sessieleiders: Hanneke van Noort, projectleider en Judith Leeuwenkuijl, PPO Leiden

Met Innovatie Dekkend Netwerk onderzoeken en stimuleren gemeenten en samenwerkingsverbanden de mogelijkheden voor individueel maatwerk in het onderwijs. Dat is een flinke uitdaging. Voor sommige leerlingen is het volgen van onderwijs in een groep (nog) onmogelijk. Ze kunnen niet tegen de prikkels, hebben moeite met overgangen of zijn bang. Zij hebben een individueel programma nodig om toe te werken naar een klassensetting. Daar waar het lukt zien we kinderen opbloeien en kunnen ze toegroeien naar het onderwijs.

We laten jullie aan de hand van een aantal casussen zien wat de mogelijkheden zijn en waar we nog uitdagingen zien. We hopen dat de deelnemers aan deze sessie met ons mee willen denken over vragen als: wie en hoe voer je regie over een plan waarin onderwijs en zorg echt hand in hand moeten gaan? Hoe bepaal je wat een kind aankan? Hoe maken we het voor scholen haalbaar om individueel maatwerk te realiseren?

 

Deelsessie 6: aanpak thuiszitten bij mboRijnland

Deze deelsessie is vol; u kunt zich hier helaas niet meer voor aanmelden.

Sessieleider: Klaas Kuin, Teamleider Onderwijs Service Centrum mboRijnland.

“Kent het mbo ook thuiszitters?
Ja, maar op een andere manier. 3/4 van de mbo studenten is ouder dan 18 jaar.
Wat doet het mbo om thuiszitten te voorkomen? Bij instroom, tijdens de opleiding en wanneer ondanks alles toch ongediplomeerde uitstroom ontstaat? Ook hier is samenwerking cruciaal.”