Scholen

Thuiszitters/risicoleerlingen

Het terugdringen van het aantal kinderen dat om diverse redenen (tijdelijk) niet naar school gaat, heeft landelijk veel aandacht. Het is onze taak, om samen met de samenwerkingsverbanden, de scholen en de zorginstellingen in onze regio, het aantal thuiszittende kinderen te verminderen. Wij brengen in beeld welke kinderen thuis komen te zitten en wat de oorzaken daarvan zijn. Op grond hiervan kunnen we met elkaar inzetten op oplossingen. Daarnaast denken we mee met scholen en ouders in individuele casuïstiek. Regionaal gemaakte afspraken over thuiszitters en risicoleerlingen vindt u in de ‘regionale afsprakenkaart| 136 kb | (voorheen ‘verzuimkaart’). Hierin vindt u ook de stappen die u als school moet nemen bij de verschillende vormen van verzuim.