skip to Main Content

Jaarverslag 2016-2017 – Tekstversie

Doelstellingen beleidsplan 2015-2018

 1. Thuiszitters

Het RBL streeft er naar om het aantal thuiszitters zo ver mogelijk terug te dringen.

Aanpak van het verzuim

Jaar Aantallen absoluut verzuim
2014-2015 114
2015-2016 145
2016-2017 113

Bij 19 leerlingen is langdurig verzuim geconstateerd.

 1. Vrijstellingen artikel 5 onder a

Het RBL wil het aantal nieuwe vrijstellingen op basis van pyschische en/of lichamelijke gronden halveren.

Jaar Aantallen absoluut verzuim
2013-2014 127
2014-2015 106
2015-2016 98
2016-2017 100
 1. Kwaliteit verzuimmelding HBO

De doelstelling is da bij 75% van de meldingen daadwerkelijk ongeoorloofd verzuim wordt geconstateerd.

De doelstelling is behaald. Bij 86% van de mbo-meldingen met een afdoening wordt daadwerkelijk ongeoorloofd verzuim geconstateerd.

 1. 18+ verzuim

Het opvolgen van het verzuim 18+ door RMC moet jongeren aantoonbaar behouden voor voortijdig schooluitval.

Het RMC is fysiek vaak aanwezig op de ROC’s, waardoor er korte lijnen zijn tussen de RMC-casemanagers en de scholen. MBO’s nemen steeds meer zelf verantwoordelijkheid bij de aanpas van verzuim; hierdoor neemt het aantal verzuimgesprekken af.

 1. VSV’ers

Voor de RMC-regio Zuid Holland-Noord ligt het uitvalspercentage “slechts” op 1,59%, waardoor de RMC-regio Zuid Holland-Noord beter scoort dan het landelijk gemiddelde (1,7%).

 1. VSV’ers

Alle nieuwe en oude VSV’ers zijn dit schooljaar direct na uitschrijving benaderd door RMC voor trajectbegeleiding.

Alle oude VSV’ers zonder werk of inkomen zijn benaderd voor trajectbegeleiding. De casemanager gaat steeds vaker op huisbezoek.

 1. Preventieve trajecten

Doelstelling is om 70% van de trajecten positief (naar onderwijs of werk) af te sluiten.

In het schooljaar 2016-2017 is deze doelstelling behaald.

Resultaat Aantallen
Herplaatst mbo 29
Werk 16
Blijft op mbo 9
Herplaatst voortgezet onderwijs 4
Plannen om te starten met opleiding 4
Overig 4
VSV-traject 3
Ketenpartner 3
 1. Curatieve trajecten

Doelstelling is om 60% van de trajecten met een positief uitstroomresultaat af te sluiten.

In het schooljaar 2016-2017 is deze doelstelling behaald.

Resultaten Aantallen
Werk 71
Opleiding 65
Ketenpartner 21
Gemeente/UWV 21
Onbereikbaar 5
Overig 4

Voor meer informatie en cijfers, neem contact op met het Regionaal Bureau Leerplicht.

Leerlingen die soms niet naar school komen (verzuim)

Het totaal aantal meldingen verzuim is met 12% gestegen.

Jaar Spijbelverzuim Overig verzuim Luxe verzuim
2016-2017 584 249 70
2017-2018 639 313 57

Aanpak van het verzuim

Aanpak Percentage
Waarschuwing 40,21%
Afspraken 30,81%
Niet verwijtbaar 7,83%
Proces Verbaal 6,01%
Halt 4,96%
Verhuisd 4,70%
Toestemming 3,39%
Overig 2,09%

Leerlingen die langdurig niet of amper naar school gaan

Bij 7 leerlingen is langdurig verzuim geconstateerd.
Het RBL is betrokken bij 95 risicoleerlingen.
Meer dan drie kwart (77%) van de risicoleerlingen is langer dan 3 maanden risicoleerling.

Kinderen die niet ingeschreven zijn op school

Jaar Absoluut verzuim Langer dan 3 maanden
2014-2015 104 48
2015-2016 152 52
2016-2017 103 52
2017-2018 103 47

Kinderen die niet naar school kunnen vanwege lichamelijke en of psychische gronden (5 onder a.)

Jaar Afgegeven dit schooljaar Eerder afgegeven
2014-2015 25 191
2015-2016 24 170
2016-2017 25 185
2017-2018 18 193

18+verzuim

Het opvolgen van het verzuim 18+ door RMC moet jongeren aantoonbaar behouden voor voortijdig schooluitval.
Jongeren 18+: 29.302
Jongeren met unieke melding: 565

Activiteiten RMC

 • 119 verzuimgesprekken
 • 32 preventieve trajecten
 • 31 exitgesprekken
 • 8 deelnemers aan de training Forward
 • 60 huisbezoeken
 • 181 geslaagde telefoongesprekken

Begeleiding

Het eerste half jaar zijn er 85 trajecten begeleiding gestart.

Jaar Oud-VSV Nieuw-VSV
2014-2015 85 28
2015-2016 90 48
2016-2017 84 26
2017-2018 54 31

Resultaat van de trajecten

77% van de trajecten is positief afgesloten (naar onderwijs,werk, gemeente of ketenpartner zorg).

Afgesloten middels Aantallen
Opleiding 25
Werk 13
Gemeente of UWV 9
Ketenpartner zorg 4
Onbereikbaar 7
Wil liever werken 6
Overig 2

Nieuwe taak RMC: monitoring jongeren in kwetsbare positie

Jongeren in een kwetsbare positie: Dit zijn jongeren die doorstromen vanuit het Praktijk- en speciaal onderwijs, de Entree en VMBObasis. Het RMC zorgt wettelijk vanaf 1 januari 2019 voor een sluitende aanpak voor deze leerlingen. Het gaat om jongeren die in 2017 zijn doorgestroomd.

Percentage jongeren op school

Soort opleiding Percentage op school
VMBO basis 92%
Entree 59%
PRO 59%
VSO richting onderwijs 40%
VSO richting arbeidsmarkt 13%
 • Jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel onderwijs komen vaak niet aan op het MBO.
 • Opvallend is dat 60% van de jongeren van het praktijkonderwijs doorstromen naar de Entree.

Status van de jongeren niet op onderwijs

Opleiding Werk boven € 300,00 Werk onder € 300,00 Geen werk Uitkering
PRO 24 5 4 4
VSO onderwijs 4 3 21 4
VSO werk/dagbesteding 18 4 17 41
Entree 29 9 21 4
VMBO-basis 13 6 11 0
 • De doorstroming van het praktijkonderwijs naar werk verloopt goed.
 • De meest kwetsbare groep blijken de jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel onderwijs. Zij komen niet aan bij het onderwijs en vinden geen werk.
 • Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel werk /dagbesteding hebben vaak een vorm van inkomensondersteuning.
Aanpak Percentage
Waarschuwing 40,21%
Afspraken 30,81%
Niet verwijtbaar 7,83%
Proces Verbaal 6,01%
Halt 4,96%
Verhuisd 4,70%
Toestemming 3,39%
Overig 2,09%

Voor meer informatie en cijfers neem contact op met het Regionaal Bureau Leerplicht.

Back To Top Ga naar de inhoud